Двигателите са устройства, които преобразуват някакъв вид енергия в механична. Те могат да използват електрически, химически, ядрени или други източници на енергия.

Получената енергия може да бъде преобразувана от двигателите в няколко типа движение:

 • Въртеливо движение на твърди тела
 • Постъпателно движение на твърди тела
 • Възвратно-постъпателно движение на твърди тела
 • Движение на реактивна струя
 • други движения

Съществуват много видове двигатели, които трансформират електрическата енергия в механична. Тези, с които са оборудвани автомобилите са четири основни типа - двигатели с вътрешно горене (бензонов, дизелов), електродвигатели, и хибридни двигатели.

Бензиновите и дизеловите автомобилни двигатели се състоят от следните основни части:

 • Цилиндър
 • Бутало с мотовилка
 • Колянов вал с маховик (масивен метален диск)
 • Клапани - всмукателни или изпускателни
 • Разпределителен вал - получава движение от коляновия вал и двата се въртят синхронно.

Обикновенно двигателите за автомобили са многоцилиндрови, като сборът на работните обеми на всички цилиндри се нарича работен обем на двигателя (литраж). Измерва се в литри или кубически сантиметри, а работата, която извършва за единица време се нарича мощност. Мощността се измерва в киловати или конски сили.

Дизеловият двигател има значително по-масивни и по-тежки чсти - коляно-мотовилковия механизъм, лагерите, маховика, картера. Това влошава показателите на мотора, намалява съотношението маса - единица и увеличава цената му.

Електрическият двигател преобразува електрическа енергия в кинетична и обратно, като обратната функция в повечето случаи се извършва от генератор или динамо. Принципно двигателите от този вид работят под действието на електромагнетизъм, но съществуват и такива, които работят под влияние на други сили - електростатични, пиезеоелектрични и др. Работата на електромагнитният двигател е основана на използването на механична сила, която оказва влияние на всеки токоносещ проводник, поставен в магнитно поле.

Хибридните системи се разделят на няколко основни вида:

1. Видове по отношение на задвижването:

 • Паралелна хибридна система - система, при която са свързани едновременно двигател с вътрешно горене и електрически мотор, като ел. мотор се използва главно за запалване, ускорение или зареждане на батерии.
 • Серийна хибридна система - при него двигателят с вътрешно горене върти на оптимален режим генератор, който от своя страна захранва електрическия мотор.
 • Комбинирана хибридна система - този вид система има едновременно характеристикитe на паралелните и серийните видове, като чрез специална конструкция подаването на движение може да идва или от двигателя с вътрешно горене или само от електрическия двигател.

2. Видове по отношение употребата на хибридността:

 • Пълен хибрид - представлява двигател, който може да работи само на двигател с вътрешно горене, само на електрически или използвайки и двата едновременно.
 • Хибрид, добавящ мощност - голям двигател с вътрешно горене, в който има малък електрически двигател, помагащ за запалване или за бързо добавяне на конска сила при необходимост.
 • Лек хибрид - малък електрически двигател, който се използва за запалване на двигателя с вътрешно горене и често за задвижване на някои други компоненти при автомобила.